Beleid
1870: grote crisis
Terug naar hoofdmenu
Beleid > 1870: grote crisis
Hoe het begon
1800-1850: schaarste
1870: grote crisis
1880-1950: vooruitgang
Vanaf 1950: schaalvergroting
vanaf 2000: nieuwe wegen
Landbouw moet vernieuwen

De crisis leverde ook iets positiefs op. Als gevolg van die 'Agricultural Invasion' (de toevloed van goedkope, buitenlandse landbouwproducten), begon de Belgische landbouw aan een fameuze heroriëntering. De landbouwers beseften dat ze de kwaliteit van hun producten moesten verbeteren en dat ze het assortiment van hun aanbod moesten uitbreiden. Met andere woorden: ze begrepen dat ze niet langer uitsluitend graan mochten produceren.


Van dan af verschoof het accent geleidelijk van akkerbouw naar veeteelt en tuinbouw. Toch bleef de akkerbouw aanvankelijk nog prominent aanwezig. Het gemengde landbouwbedrijf zou dus nog grotendeels stand houden. Deze bedrijven werden in familieverband uitgebaat, waren marktgeoriënteerd en overwegend kleinschalig. De teelt van rundvee en varkens kwam meer in de belangstelling. Het aantal dieren nam toe en er werden betere rassen geselecteerd.

 Betere rassen


Reeds rond 1840 werd een poging ondernomen om de Belgische rundveestapel te verbeteren door inkruising met de Engelse Shorthorn of met Durhamstieren (een nieuw, uitermate productief ras, van het graafschap Durham). De Belgische overheid betaalde forse bedragen voor de invoer van Engelse Durhams die met Belgische runderen werden gekruist.
Aanvankelijk was de inkruising van nieuwe genen succesvol. De gebrekkige wetenschappelijke onderbouw en het wild inkruisen met bastaarden deden evenwel de diversiteit toenemen en de raskwaliteit verminderen. Bovendien gedijde de Shorthorn niet op de arme zandgronden en gaven zijn nakomelingen toch niet de melkgift die men verhoopt had.

 Print
Zoek
Sitemap
Contact