Beleid
vanaf 2000: nieuwe wegen
Terug naar hoofdmenu
Beleid > vanaf 2000: nieuwe wegen
Hoe het begon
1800-1850: schaarste
1870: grote crisis
1880-1950: vooruitgang
Vanaf 1950: schaalvergroting
vanaf 2000: nieuwe wegen
 
Mid Term Review

De voorlopig laatste hervorming van het GLB dateert van 2005. De overheid, zowel nationaal als op het niveau van de EU, trok zich deze kritiek aan en nam maatregelen ter beteugeling van de emissies van schadelijke stoffen naar het milieu. Ook werden, zij het mondjesmaat, maatregelen ontworpen en geïmplementeerd die beoogden de bewegingsvrijheid en het welzijn van landbouwhuisdieren te vergroten. Daar kwam bij dat de voedselvoorziening in Nederland en in de EU als geheel al lang niet meer gekenmerkt werd door schaarste.


Integendeel, de productie was zo overvloedig geworden dat een toenemend deel daarvan tegen veelal lage prijzen moest worden afgezet op de wereldmarkt. De hiermee gepaard gaande exportsubsidies legden een dermate groot beslag op het EU-budget dat dit niet langer houdbaar was.
Voor een aantal producten en sectoren werden productiebeperkende maatregelen ingesteld, in de vorm van productiequota en braakpremies. Tevens werd, mede als gevolg van internationale afspraken over de wereldhandel, het prijsbeleid in de EU in die zin bijgesteld dat de prijzen meer het niveau van de wereldmarkt gingen benaderen. Als gevolg van de gestegen productiviteit in de landbouw en de opgetreden ontspanning op het internationale politieke vlak, won het besef terrein dat niet langer alle landbouwgrond nodig was om de voedselvoorziening veilig te stellen. Dit ondersteunde de claims op de groene ruimte die door andere belangengroeperingen op tafel werden gelegd.Print
Zoek
Sitemap
Contact